سلام بر امام مهدی عج

روم

نویسنده :
تاریخ:22 اردیبهشت 97-14:44

روم

 • حدیث شماره : 218 *
  * مستورد ، از عمرو بن عاص ، نقل كرده كه گفت : از رسول الله صلى الله علیه وآله شنیدم فرمود : سخت ترین دشمنان شما ( مسلمانان ) رومیها هستند كه هلاكت ونابودى آنها فقط با وقوع ، ساعت ، ( ساعت قیام حضرت مهدى علیه السلام یا قیامت ) خواهد بود .
  218 - المصادر :
  * : أحمد : ج 4 ص 230
 • * حدیث شماره : 221 *
  * عوف بن مالك اشجعى از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت مى كند كه حضرت فرمود : اى عوف ، بشمار ، شش امر قبل از قیام ساعت اتفاق خواهد افتاد . نخست از دنیا رفتن من خواهد بود ، راوى مى گوید : من به گریه افتادم ورسول الله صلى الله علیه وآله براى آنكه مرا ساكت كند ، فرمود : بگو این یك ، و دومى فتح بیت المقدس ، بگو دو ، سومى دو نوع مرگ ناگهانى است كه مانند طاعون گوسفندان میان امت من اتفاق خواهد افتاد ، بگو سه ، چهارمى فتنه وبلائى است كه گریبانگیر امت من مىگردد ( واین را حضرت خیلى بزرگ شمرد ) بگو چهار ، پنجمى آنستكه در میان شما مال بقدرى زیاد مى شود كه اگر به كسى ( فقیر ) صد دینار بدهند . عصبانى مى گردد ، بگو پنج ، و ششمى آنها اینستكه صلحى میان شما ومیان بنى الاصفر ، واقع مى شود ، ولى بعدا آنها دوباره متعرض شما شده وبا شما مىجنگند ، ومسلمانان در آنروز در سرزمینى بنام غوطه خواهند بود كه در شهر دمشق قرار دارد .
  221 - المصادر :
  * : الحمیدی : على ما فی سند البخاری ، ودلائل النبوة .
  * ابن حماد : ص 7
 • 219 - " تقوم الساعة والروم أكثر الناس "
  * حدیث شماره : 219 *
  * عبدالكریم بن حرث ، از مستورد قرشى ، نقل كرده كه گفت : از رسول الله صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود : هنگام قیام ، ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) روم اكثریت مردم را خواهد داشت .
  219 - المصادر :
  * : ابن حماد : ص 134
 • * حدیث شماره : 220 *
  * سعید مقبرى ، از ابو هریره ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت كرده كه فرمود : ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بر پا نخواهد شد تا آنكه امت من مانند دیگران ، به حكومت وقدرت رسیده ، ومطابق ، آنها عمل خواهند كرد ، مردم گفتند : یا رسول الله آیا مانند فارس وروم حكومت خواهند كرد ؟ حضرت فرمود : مگر غیر از فارس وروم ، مردمى دیگر هم هستند !
  المفردات : مأخذ الأمم : أی تسلك مسلكها .
  * *
  * : العمدة : ص 467 ح 979 - عن روایة البخاری الأولى ، وأورد أیضا أول روایته الثانیة .
  * : غایة المرام : ص 575 ب 67 ح 3 - عن البخاری :
  * : البحار : ج 28 ص 30 - 31 - عن جامع الأصول ، عن البخاری ، عن أبی هریرة : -
  220 - المصادر :
  * : أحمد : ج 2 ص 325
 • * حدیث شماره : 225 *
  * عبد الله بن بشیر خثعمى ، از كعب روایت كرده و آنرا به رسول خدا ( ص ) نسبت نداده است ، در این روایت آمده است : حضرت مهدى علیه السلام براى جنگ با رومیها مى رود آنگاه تابوت سكینه ( میراث حضرت موسى علیه السلام ) را از غارى درانطاكیه خارج مى نماید كه در آن توراتى كه بر حضرت موسى علیه السلام نازل شده وانجیلى كه به حضرت عیسى علیه السلام نازل گردیده وجود دارد ، آن حضرت میان اهل تورات به تورات و میان اهل انجیل طبق انجیل حكم مىفرماید .
  * *
  * : ملاحم ابن طاووس : ص 67 ب 137
 • 215 - " تخرج الروم فی الملحمة العظمى ، ومعهم الترك وبرجان والصقالبة "
  * حدیث شماره : 215 *
  * ابو قبیل ، از جمعى از اصحاب پیامبر نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در آن آمده است كه : در جنگ بزرگى كه اتفاق مى افتد ، روم همراه با ترك ، و برجان ( دو گروه از نژادهاى اطراف مدیترانه ) وصقالبه ( اهل ایتالیا ومنطقه تركیه ) در آن جنگ شركت مىنمایند .
 • * حدیث شماره : 647 *
  * از اصبغ بن نباته گفت كه امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبهء خود حضرت مهدى علیه السلام ویاران آنحضرت واسامى آنها را ذكر فرمود . ابو خالد حلبى عرضكرد كه آنها را براى ما توصیف نما ، حضرت فرمود : حضرت مهدى علیه السلام شبیه ترین مردم از جهت خلقت وزیبایى واخلاق به رسول خدا صلى الله علیه وآله مى باشد . آیا نمى خواهید شما را از یاران آنحضرت وتعداد آنها مطلع نمایم : گفتند بله یا امیر المؤمنین فرمود . . . . .
  احنف گفت : سفیانى از چه قومى مى باشد ؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود : او از بنى امیه ودائىهاى او از قبیلهء كلب بوده و او عنبسة بن مرة بن كلیب بن سلمة بن عبد الله بن عبدالمقتدر بن عثمان بن معاویة بن ابى سفیان بن حرب بن امیة بن عبد شمس بوده كه بدترین مخلوقات الهى وملعون ترین وپلید ترین خلق خدا وظالم ترین آنهاست . وهمراه با سپاهان وقوم وقبیلهء خود همراه با صد وهفتاد هزار نفر در كنار دریاچهء طبریه فرود آمده كه حضرت مهدى علیه السلام از چپ وراست كه در جلو او جبرئیل حركت مى نماید بطرف سفیانى رفته ودر شب حركت كرده ودر روز مخفى شده ومردم نیز بدنبال حضرت حركت كرده تا آنكه با سفیانى در كنار دریاچهء طبریه روبرو شده وخداوند بر سفیانى غضبت نمود كه سبب مى شود مردم نیز از او خشمگین گشته تا آنكه پرندگان با بالهایشان وكوهها با سنگهایشان وملائكه با صداهایشان آنها را ( سفیانى وسپاهش را ) هدف قرار داده ( شاید اشاره به این باشد كه تمام قواى طبیعى نیز به حضرت كمك مى نمایند ) وساعتى نخواهد گذشت تا آنكه خداوند اصحاب سفیانى را هلاك كرده وسفیانى تنها گشته وحضرت مهدى علیه السلام او را گرفته ودر زیر درختى كه شاخه هاى آن آویزان است در كنار دریاچهء طبریه ، گردن زده وخود فرمانرواى شهر دمشق مى گردد . وآنگاه پادشاه روم در میان صد هزار صلیب كه در زیر هر یك از آنها ده هزار نفر مى باشند خروج كرده وبزور سر نیزه طرسوس ، را فتح كرده ومال واموال مردم را غارت مى نماید . وخداوند جبرئیل را به ، مصیصه ، ومنازل آن فرستاده ، وآنجا را با آنچه كه در آن است بلند كرده ودر آسمان آویزان مىنماید ووقتى كه پادشاه روم به آنجا مى رسد مى بیند كه از شهر خبرى نیست ومىگوید كجاست شهرى كه روم از آن مى ترسید كه ناگهان صداى خروس هاى وسگها وشیههء اسبها را از بالاى سر خود مى شنود و . . . . .
  647 - المصادر :
  * : فتن السلیلی ؟ على ما فی ملاحم ابن طاووس .
  * : ملاحم ابن طاووس : ص 145 ب 79
 • * حدیث شماره : 223 *
  * یحیى بن أبی عمرو شیبانى ، از ذى مخبر بن اخى النجاشى از رسول الله صلى الله علیه وآله نقل كرده كه فرمود : شما ( مسلمانان ) با روم براى ده سال صلح مىنمائید كه دو سال رومیها به آن وفا كرده ولى در سال سوم آنرا نقض مىكنند ، یا چهار سال وفا مى كنند ودر سال پنجم نیرنگ وخدعه كرده وصلح را مى شكنند ، آنزمان لشكر شما وارد شهر آنها ( رومیها ) شده ، آنگاه شما وآنها به جائى مى روید كه دشمنى در آنجا در تعقیب رومیهاست . و خداوند شما را پیروز گردانیده وشما از غنائمى كه بدست آورده اید خوشحال شده ودر سبزه زارى كه داراى ، تپه هائى ، مى باشد ، فرود مى آئید ، آنگاه یكى از شماها مى گوید : خدا پیروز شد . ویكى از رومیها مى گوید : صلیب پیروز شد ، ومدتى به همین گونه ، با یكدیگر بسر مىبرند تا آنكه مسلمانان ناراحت مى گردند ، واز آنجا كه صلیب از مسلمانان دور نمى باشد ، ناگهان یكى از مسلمانان با حمله به صلیب ، آن را مى شكند ورومیها هم متعاقبا حمله كرده و آن مسلمان را مى كشند ، وگروههایى از مسلمانان دست به اسلحه برده ورومیها هم متقابلا دست به اسلحه مىبرند كه در آن میان ، آن گروه مسلمان به شهادت مى رسند در آن هنگام رومیها نزد پادشاه خود مى روند ومى گویند ما حمله عربها را دفع كردیم ، دیگر منتظر چه هستید ؟ سپس در مدت نه ماه به مدت باردارى یك زن به جمع آورى نیرو مىپردازند وهشتاد پرچم را به اهتزاز در آورده كه در زیر هر پرچمى دوازده هزار نفر نیرو بسر مى برد .
  223 - المصادر :
  * : ابن حماد : ص 137
 • * حدیث شماره : 224 *
  * براح از ارطاة ، نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در این روایت آمده است : میان حضرت مهدى علیه السلام وحكومت روم بعد از كشته شدن سفیانی وغارت شدن قبیله او بدست حضرت ، صلح واقع مى گردد تا آنجا كه تجار وبازرگانان دو طرف ، به كشورهاى یكدیگر سفر مى كنند وسه سال مشغول ساختن كشتیهاى خود مى گردند ، . . . .
  224 - المصادر :
  * : ابن حماد : ص 142داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عراق

نویسنده :
تاریخ:22 فروردین 97-14:52

سرزمین عراق هنگام ظهور وقبل از آن

حدیث شماره : 794

عمرو بن شمر ، از جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده است كه فرمود : شما كجا و سفیانى كجا ، او خروج نخواهد كرد ، تا آنكه شیصبانى ، قبل از او خروج نماید . او ( شیصبانى ) از سرزمین ، كوفان ، خروج كرده یكباره مانند آب از زمین جوشیده و دسته و گروه شما را خواهد كشت . آنوقت است كه باید آماده خروج سفیانى وحضرت قائم علیه السلام باشید .
794 - المصادر :
* : النعمانی : ص 302 ب 18 ح 8

*حدیث شماره : 235 *

ابعى بن حراش ، از حذیفه یمانى از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت می كند كه فرمود : واقعه اى در ، زوراء ، اتفاق خواهد افتاد . عرض كردند : اى رسول خدا ( ص ) زوراء ، چیست ؟ فرمود : شهرى است در مشرق میان رودخانه ها كه بدترین خلق خدا و ظالمان و ستمگران امت من در آنجا ساكن خواهند بود . آنان به چهار نوع عذاب وبلا گرفتار مى گردند ، به شمشیر ، وفرو رفتن در زمین ، و ریختن پرتاب شدن چیزهائى از آسمان بر سر آنها ، و مسخ شدن وبصورت حیوان در آمدن ، ونیز حضرت فرمود : زمانیكه سودانى ، در طلب اعراب بر مىآید وبه اردن مى رسد ، در آن میان است كه سفیانى در میان سیصد و شصت سوار خروج نموده وبه دمشق مى رود وبه هر شهرى كه وارد مى شود از قبیله ، كلب ، سى هزار نفر با او بیعت مى نمایند ، آنگاه سپاهى به زوراء ، اعزام می كند كه صد هزار نفر را در آنجا مى كشند ، سپس به سمت كوفه سرازیر شده وآنجا را غارت مى نماید ، در آن میان پرچمى از شرق بدست مردى از بنى تمیم بنام شعیب بن صالح ظهور مى نماید ، كه اسراى اهل كوفه را از دست سپاه سفیانى خلاص كرده وخود سپاهیان را نیز می كشد ، همچنین سفیانى سپاهى به مدینه مى فرستد كه سه روز آنجا را غارت كرده ، و آنگاه به سمت مكه حركت مى كنند . تا به زمین بیداء مىرسند خداوند به جبرئیل دستور مى دهد كه آنها را عذاب كن ، آنگاه جبرئیل ضربه اى به زمین مى زند وخداوند همه آنها را در زمین فرو مى برد ، كه تنها دو نفر از آنها زنده مى مانند تا براى سفیانى خبر ببرند ، ولى سفیانى از فرو رفتن سپاه نمى ترسد . پس از آن مردانى از قریش به قسطنطنیه گریخته ولى سفیانى ، كسانى را نزد پادشاه بزرگ روم ، مىفرستد كه آنها را به من برگردان ، و او نیز بر مى گرداند ، و سفیانى نیز آنها را در كنار دروازه شهر دمشق ، گردن مى زند . . . . . . .
و حضرت مهدى علیه السلام همراه با مسلمانان وارد دمشق مىشود واز آن سو نیز رومیها براى جنگ به آنجا حركت مى كنند ، آنزمان پادشاه روم پنجمین نفر از خاندان هرقل است كه به او طباره ، مى گویند وفتنه ها در زمان او بروز مى كند . اما شما ( مسلمانان ) براى مدت هفت سال با رومیها صلح نموده وبا كمك آنها با دشمن سومى می جنگید . و در سلامتى نیز غنیمت بدست مى آورید . ودر زمین سر سبزى كه داراى تبه مى باشد فرود مى آئید ، در آن میان یكى از رومیها مى گوید : صلیب پیروز
شد ، ویكى از مسلمانان بپا خاسته و صلیب را مى كشد ومى گوید خدا پیروز شد . . .

*حدیث شماره : 194 *

حرب بن أبی أسود دوئلى ، از پدرش ، از على بن أبی طالب علیه السلام روایت كرده كه مىفرماید : از دوستم حضرت محمد صلى الله علیه و سلم شنیدم كه مى فرمود : بزودى براى فرزندان عموى من شهرى در سمت مشرق میان دجله و دجیل و قطربل و صرات خواهد بود ، در آن بناهایى از چوب وآجر وگچ وطلا خواهند ساخت وبدترین خلق خدا و ستمگران امت من در آن ساكن می شوند ، آگاه باشید كه بدست سفیانى هلاك خواهند شد بخدا سوگند گویا من مىبینم كه سقفهاى آنها فرو ریخته و ویران می شوند .

* حدیث شماره : 635 *
* از علی علیه السلام : بعد از آنكه نماینده ومأمور سفیانى كوفه ( عراق ) را به شدت زیر پا گذاشت وآنجا را كاملا كوبید ، وبهم زد ، سفیانى به او دستور مى دهد كه به طرف
حجاز حركت كند و او هم وارد مدینه شده ودر میان قریش با شمشیر عمل كرده واز قریش وانصار چهار صد نفر را كشته وشكم زنان را پاره كرده وبچه ها را مى كشند ونیز دو برادر وخواهر را به نام محمد وفاطمه را كشته وجلو در مسجد مدینه به دار مى كشد .
635 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 88

* حدیث شماره : 1047 *
* حسین بن سعید ، از منذر جوذى ، كه نقل كرده و می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم مى فرمود : قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام بواسطه پدیدار شدن آتشى در آسمان وبالا رفتن وبزرگ شدن سرخى در آسمان مردم كیفر گناهان و معاصى خود را دیده وعذاب خواهند شد ، همچنین مردم بواسطه ی فرو رفتن شهر بغداد ، وشهر بصره در زمین وریخته شدن خونها وخراب شدن خانه ها ونابود گشتن مردم آنجا ( بصره ) وظاهر شدن ترس و وحشت در میان مردم عراق كه آرام و قرار را از آنها خواهد گرفت ، عذاب مى گردند .
1047 - المصادر :
* : الارشاد : ص 361

* حدیث شماره : 1048 *
* عثمان بن جبله ، از عمر بن أبان كلبى ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه حضرت فرمود : گویا مى بینم ، سفیانى ، یا نماینده او را كه بار و بنه ی خود را در میدان كوفه ( ظاهرا مراد عراق است كه بدست سفیانى مى افتد ) پائین گذاشته ومنادى او فریاد زند كه : هركس سر یكى از شیعیان علی علیه السلام را بیاورد ، هزار درهم جایزه مى گیرد ، آنگاه همسایه بر همسایه یورش مىبرد وبه بهانه اینكه او از شیعیان علی علیه السلام است او را گردن زده وهزار درهم مىگیرد ، آگاه باشید حكومت شما در آنروز با زنا زاده گان خواهد بود گویا می بینم كسى را كه ماسك به صورت دارد ، عرض كردم : دارنده ماسك كیست ؟ فرمود : شخصى از خود شما كه ظاهرا شیعه بوده وماسك ( به صورت دارد ( كنایه از اینكه جاسوس مى باشد ) وشما را شناسائى وانتخاب كرده ، سپس یكى یكى معرفى مىنماید ، بدانید كه او فرزند زناست .
1048 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی .
* : غیبة الطوسی : ص 273

* حدیث شماره : 476 *
* علی ( ع ) فرمود : ( اى اهل بصره ) اى اهالى شهرى كه تاكنون سه مرحله ، اهل خود را به كام مرگ فرستاده است خداوند متعال ، مرحلهء چهارم را نیز محقق ساخته و كامل مىكند ، اى لشكریان زن ( عایشه ) و اى طرفداران آن مركب ( شتر عایشه ، جمل ) كه چون فریاد زد اجابت كردید و زمانى كه پى شد ، شكست خوردید و ( گریختید ) زود رنجیده خاطر مىشوید ، و آیین شما نفاق است و آب آشامیدنىتان تلخ و غیر قابل استفاده و خاك شهرتان بدبوترین خاكها و دورترین آنها از رحمت خداوندى است ، در این شهر نسبت شرارت وتبهكارى ، نه دهم است ( یعنى از هر ده نفر ، نه نفر تبهكار وشرورند ) كسى كه در آن شهر بماند در اثر گناه اوست و آنكس كه از آن خارج شود ، رحمت خدا شامل وى شده است ، گویا مىبینم شهر شما ( بصره ) را آب پوشانده است ، بگونه اى كه غیر از كنگره هاى مسجد كه مانند سینه ی پرنده ( مرغابى ) در وسط دریا آشكار است ، چیزی دیده نمىشود ، در این هنگام احنف بن قیس بپا خاست و عرض كرد : اى امیر مؤمنان اینها چه زمانى اتفاق مىافتد ، حضرت فرمود : اى ابا بحر ، تو آن زمان را هرگز درك نخواهى كرد ، فاصلهء میان تو و آن زمان قرنها خواهد بود ، ولى باید حاضرین شما به غائبین و آنها نیز به برادران دینى خود برسانند ، زیرا زمانى كه دیدند نیزارهاى آن تبدیل به خانه ها و آسمانخراشها شده است ، پس فرار ، فرار ، كه در آن روز ، دیگر بصره اى باقى نخواهد ماند . سپس حضرت متوجه سمت راست خود شد و فرمود : فاصله ی میان شما و ابله چقدر است ؟ منذر بن جارود عرض كرد : پدر و مادرم فدایت ، چهار فرسخ . حضرت بدو فرمود : راست گفتى ، به خدایى كه پیامبر اسلام حضرت محمد ( ص ) را به پیامبرى برانگیخت واو را به مقام نبوت كرامت بخشید ، و رسالت را مخصوص وى گردانید و مرغ روحش را شتابان در بهشت جاودان جایگزین فرمود ، از آن بزرگوار شنیدم ، همانگونه كه شما هم اكنون از من مىشنوید ، كه فرمود : اى على ، آیا می دانى فاصله ی میان جایى كه بصره نام دارد و میان منطقه اى كه آنرا ابله مىنامند چهار فرسخ است ؟ در این منطقه محل استقرار خراج گیران ( مأمورین مالیات ) خواهد شد ، در آن مكان هفتاد هزار نفر از امت من به شهادت مىرسند كه بمنزلهء جنگ بدر هستند ، منذر عرض كرد : اى امیر مؤمنان ( ع ) پدر و مادرم فدایت ، چه كسى آنان را مىكشد ؟ حضرت فرمود : آنها بوسیله ی برادرانى كه مانند شیاطین سیاه چهره و بد بو هستند ، كشته مىشوند ، حرص و طمع آنها زیاد است ، ولى در غارت و چپاول ، سودى اندك دارند ، خوش به حال كسى كه به دست اینان كشته شود ، گروهى براى مبارزهء با آنها پیشگام مىشوند كه نزد متكبران آن زمان ، خوار هستند ، در زمین ناشناس و در آسمان معروف اند ، آسمان و زمین و آنچه در آنهاست بر آنان مى گریند ، آنگاه چشمان مبارك حضرت پر از اشك گردید و فرمود : واى بر تو اى بصره ، از سپاه و لشكرى كه نه صدا دارد و نه گرد و غبار ، منذر بار دیگر عرضه داشت ، آنچه فرمودید كه از ناحیه عزق براى آنان ( اهل بصره ) پیش مى آید ، كدام است ؟ حضرت فرمود : این لفظ ( واى ) داراى دو در است ، یكى در رحمت ودیگرى در عذاب ، آرى اى فرزند جارود ، خونخواهانى بزرگ كه گروهى از آنان برخى دیگر را به قتل مى رسانند ، واز آن جمله فتنه و آشوبى است كه ویرانى خانه ها وشهرها وغارت اموال را بدنبال خواهد داشت ، واسارت زنانى كه با وضع بسیار دلخراشى سر بریده مىشوند ، اى واى ، كه تا چه اندازه سرگذشت آنان شگفت آور است ! و از جملهء آن نشانه ها ، دجال بزرگ یك چشم است كه چشم راست او ناپیدا است ودر چشم دیگرش لكه اى مانند گوشت جویده شده دیده مىشود ، كه آمیخته به خون است ، چشم وى مانند دانه ی انگورى است كه روى آب شناور باشد از حدقه بیرون آمده است ، گروهى از مردم بصره هستند كه تعدادشان به اندازه ی شهداى ، ابله ، می رسد وانجیل ها را حمایل دارند از او پیروى می كنند ، در آن زمان عده اى كشته می شوند و عده اى فرار مى كنند وپس از آن ، لرزش زمین ، به اطراف پرتاب شدن ، فرو رفتن در زمین ، وبصورت دیگر در آمدن شكل و قیافه هاست ، آنگاه گرسنگى در اثر قحطى وپس از آن مرگ سرخ ، یعنى ( غرق ) اتفاق مى افتد . اى منذر : شهر بصره در كتب آسمانى ، داراى سه نام دیگر غیر از بصره است كه جز دانشمندان و علماء آنها را كسى نمی داند از جمله ، خریبه ، تدمر ، ومؤتفكه است . اى منذر - بخدایى كه دانه را شكافت وانسانها را آفرید ، اگر بخواهم شما را از ویرانى عرصات ، عرصه به عرصه آگاه مىسازم وبه شما مىگویم كه چه هنگام ویران مىشوند وچه زمانى پس از ویرانى تا روز قیامت آباد می گردند ، و من در این زمینه علم و دانش فراوان دارم ، اگر از من بپرسید خواهید دانست كه كلیه امور مربوط به آنرا مى دانم " .
476 - المصادر :
* : شرح نهج البلاغة ، ابن میثم البحرانی : ج 1 ص 289 - 290 الخطبة 13

* حدیث شماره : 723 *
* ابو خالد كابلى مى گوید : امام زین العابدین علیه السلام بمن فرمود : اى ابا خالد فتنه هائى مانند تاریكى شبهاى تار شما را فرا خواهد گرفت كه جز كسانى كه خداوند از آنها پیمان گرفته كسى نجات نخواهد یافت . آنها هستند كه چراغ هدایت و چشمهء علم بوده و خداوند ایشان را از هر فتنه ی ظلمانى نجات خواهد داد گویا می بینم صاحبتان را در بالاى ، نجف ، پشت ، كوفان ، در میان سیصد و اندى ( سیصد وسیزده نفر ) از مردان كه جبرئیل از سمت راست ومیكائیل از سمت چپ واسرافیل از جلو او را در برگرفته اند و او پرچم رسول الله صلى الله علیه وآله را باز می نماید ، با آن
پرچم به هیچ گروهى حمله نمى كند جز آنكه خداوند آن قوم وگروه را هلاك خواهد كرد .
723 - المصادر :
* : أمالی المفید : ص 45 المجلس 6 ح 5

* حدیث شماره : 777 *
* ابوسعید خراسانى ، از امام صادق و آن حضرت از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : زمانى كه حضرت قائم ( علیه السلام ) در مكه قیام كرده و مى خواهد بسمت كوفه حركت نماید ، منادى حضرت ندا می دهد كه هیچكس آب وغذا همراه خود بر ندارد وسنگ موسى بن عمران را كه وزن آن باندازه یك بار شتر است همراه خود بر داشته ودر هر منزلى كه فرود مى آید ، چشمه اى از آن بیرون می آید ، و هر كسى را كه گرسنه است سیر كرده و هر كه را كه تشنه است سیراب مى نماید ، وفقط همین ( سنگ ) زاد وتوشه آنها خواهد بود تا از پشت كوفه وارد نجف شوند .
777 - المصادر :
* : بصار الدرجات : ص 188 ب 4 ح 54

* حدیث شماره : 651 *
* از علی علیه السلام كه مى فرمود : روزى ، كوفه ، وحیره ، بهم وصل خواهند شد بصورتى كه زمینها بین آنها به دینارها فروخته مى شود ( یعنى قیمت زیادى پیدا خواهد كرد ) ودر دره ، حیره ، مسجدى ساخته خواهد شد كه پانصد در داشته وجانشین حضرت قائم علیه السلام عجل الله تعالى فرجه در آن نماز خواهد خواند ، زیرا مسجد كوفه براى آنها دیگر كوچك خواهد بود و همچنین دوازده امام عادل ( علیهم السلام ) در آن نماز خواهند گذاشت . عرض كردم یا امیر المؤمنین : آیا مسجد كوفه اى را كه امروز براى مردم توصیف مى نمائى ، توسعه داده خوهد شد . فرمود : چهار مسجد در آن ساخته خواهد شد كه مسجد كوفه كوچكترین آنها خواهد بود واین مسجد و در مسجد دیگر در دو طرف كوفه از اینطرف واینطرف ، با دست اشاره كرد به طرف محل ، بصریها ، وغریها .
651 - المصادر :
* : التهذیب : ج 3 ص 253 - 254 - ح 19

* حدیث شماره : 1050 *
* ابراهیم بن عمر یمانى ، از ابوبصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : حكومت آنها ( دشمنان ما ) از بین نخواهد رفت تا آنكه در روز جمعه اى مردم را در كوفه كشتار نمایند ، گویا مى بینم سرهائى را كه در بین باب فیل ، و باب اصحاب صابون ، به زمین می ریزد .

* حدیث شماره : 839 *
* سیف بن عمیره ، از ابو بكر حضرى نقل كرده كه گفت : به امام صادق یا امام باقر علیهما السلام عرضكردم كه : بعد از حرم خداوند وحرم رسول الله صلى الله علیه وآله كدام بقعه وحرم از همه بر تر مى باشد حضرت فرمود : اى ابوبكر ، كوفه . آنجا ( كوفه ) پاك وطاهر بوده ودر آنجا قبور پیامبران مرسل وغیر مرسل واوصیاء صادق وراستگو مى باشد مسجد سهیل ، در آنجاست ، كه خداوند هیچ پیامبرى را نفرستاد جز آنكه در آنجا نماز خوانده است واز آنجا عدل خداوند ظاهر شده ودر آنجا قائم خداوند وقیام كنندگان بعد از آنحضرت خواهند بود ، وآنجا منزل وخانه پیامبران واوصیاء صالحان مى باشد .
839 - المصادر :
* : كامل الزیارات : ص 30 ب 8 ح 11

* حدیث شماره : 1075 *
* مرازم بن عبد الله ، از ابوبصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : اى ابا محمد
( كنیه ی ابو بصیر ) گویا مى بینم حضرت قائم علیه السلام در مسجد سهله همراه با اهل وعیال خود وارد شده است ، عرضكردم ، آنجا منزل اوست ؟ فرمود : آرى ، آنجا منزل ادریس علیه السلام نیز بوده است ، وخداوند هیچ پیامبرى را مبعوث نكرد جز آنكه در آن مسجد نماز خوانده است ، وكسی كه در آن مسجد اقامت نماید ، گویا در خیمهء رسول الله صلى الله علیه وآله اقامت نموده است ، وهیچ زن ومرد مؤمنى نیست كه دلش با آنجا نباشد ، وهیچ شب وروزى نمىگذرد جز آنكه فرشتگان به آن پناه برده و در آنجا خدا را عبادت مى نمایند ، اى ابا محمد اگر من نزدیك شما ( نزدیك كوفه ) بودم ، هیچ نمازى نمى خواندم مگر در آن مسجد ، سپس زمانیكه قائم ما ( علیه السلام ) قیام نماید ، خداوند براى رسول خود وما ( از دشمنان ) انتقام خواهد گرفت .
1075 - المصادر :
* : المزار الكبیر : - على ما فی البحار .
* : قصص الراوندی : ص 80 ح 63
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


 • تعداد صفحات :9
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic