تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج
سلام بر امام مهدی عج

ایران

نویسنده :
تاریخ:22 بهمن 87-14:58

خراسانی ها(ایرانی ها)

* حدیث شماره : 1038 *
* عفان بصرى ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه گفت به من فرمود : آیا می دانى چرا ( شهر قم ) ، قم ، نامیده شده است ؟ عرض كردم : خدا ورسول او و شما ، داناترید ، فرمود : قم نامیده شده ، زیرا اهل آن با حضرت قائم علیه السلام اجتماع كرده وهمراه آنحضرت قیام نموده و در كنار او استقامت بخرج داده ویاریش خواهند نمود .

* حدیث شماره : 1039 *
* حسن بن محمد بن حسن قمى ، صاحب كتاب تاریخ قم به اسانید خود از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود : شهر كوفه از مؤمنین تهى خواهد شد وعلم از آنجا هجرت كرده وبه جاى دیگر پناه مى برد مانند مار كه به لانه خود مى خزد . سپس در شهرى بنام ، قم ، ظاهر شده كه آن شهر معدن علم وفضل مى گردد ، تا آنجا كه دیگر در زمین كسى كه در دین خود ضعیف ونادان باقى بماند یافت نخواهد شد ، حتى نو عروسان ، آنزمان نزدیك قیام قائم ما خواهد بود .
خداوند قم واهل آنرا از كسانى قرار دهد كه همراه حضرت حجت ( علیه السلام ) قیام مى نمایند . واگر اینگونه ( شهر قم مركزیت علم وفضل در آن ) نباشد ، زمین ساكنان خود را در خود فرو خواهد برد ، ودیگر در زمین حجتى باقى نخواهد ماند . آنگاه علم از آنجا ( از قم ) به سائر شهرها در شرق وغرب عالم پخش شده وحجت بر مردم جهان تمام مى گردد ، تا آنجا كه در زمین كسى نخواهد ماند كه نداى علم ودین به گوش او نرسیده باشد ، سپس حضرت قائم ( علیه السلام ) ظاهر شده وموجب انتقام گرفتن وخشم خداوند بر مردم مى گردد ، زیرا خداوند از مردم انتقام نخواهد گرفت مگر پس از آنكه آنها حضرت حجت ( علیه السلام را ) انكار كنند .

* حدیث شماره : 1041 *
* على بن نعمان ، از ابو الاكراء علی بن میمون صائغ ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود : خداوند به شهر ، كوفه ، بر سائر شهرها وبه مؤمنین آن بر مؤمنین سائر شهرها ، احتجاج نموده ، وبه شهر قم بر سائر شهرها وبه اهل آن بر جمیع اهل مشرق ومغرب از جن وانس ، احتجاج مى نماید ، خداوند ، قم ، واهل آنرا مانند اشخاص ضعیف در دین ، ترك نكرده بلكه آنها را توفیق داده و تائید نموده است سپس فرمود : دین ومردم ، در قم ، خوار و ضعیف خواهند بود واگر این گونه نباشد ، مردم از همه جا به آن روى آورده آن شهر ( قم ) خراب شده واهل آن تباه گشته واز آن پس ، قم ، بر سائر شهرها حجت نخواهد بود ، ودر صورتى ( كه قم به ویرانى كشیده شود ) دیگر آسمان وزمین ثبات نداشته واز هم خواهند پاشید ، ولحظه اى مهلت داده نخواهند شد . براستى بلاها از ، قم ، واهل آن دفع شده ، وزمانى خواهد آمد كه شهر ، قم ، واهل آن حجت بر جهانیان خواهد بود ، واین امر در زمان غیبت قائم ما تا زمان ظهورش خواهد بود . واگر چنین نباشد . زمین اهل خود را در كام خود فرو خواهد برد وهیچ ظالم وستمگرى نمى تواند قصد ناروایى نسبت به ، قم داشته باشد ، چه اینكه خداوند كه بر كنندهء ریشهء ستمگران است ، او را ریشه كن خواهد ساخت . وبه گونه اى با بلا ومصیبت یا بوسیله دشمنى او را از سوء قصد به ، قم ، منصرف خواهد نمود ، وخداوند یاد قم واهل آنرا از صفحهء ذهن وحافظهء ستمگران در زمان قدرت ودولتشان ، محو نموده ، همچنانكه یاد خود را از آنان سلب كرده است .

* حدیث شماره : 242 *
* ابو هریره از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت مىكند كه حضرت فرمود : اگر دین در ستارهء ثریا باشد مردانى از فارس بسوى آن رفته و به آن دست می یابند .

* حدیث شماره : 251 *
* ابى قلابه ، از ثوبان نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در آن آمده است : هر گاه دیدید پرچمهاى سیاه از سمت خراسان ظاهر شده نزد آنها رفته هر چند از روى یخ بگذرید . خلیفة الله ، حضرت مهدى ( علیه السلام ) میان آنان می باشد .

* حدیث شماره : 623 *
* از علی علیه السلام : پرچمهاى سیاهى براى جنگ با سفیانى قیام كرده كه در میان آنها جوانى از بنى هاشم بوده كه در كتف چپ او خالى نمایان مى باشد وجلودار آن پرچمها مردى از ، بنى تمیم ، بوده كه شعیب بن صالح نامیده شده وسپاه سفیانى را فرارى مى دهند

* حدیث شماره : 255 *
* مسلم بن یسار ، از سعید بن مسیب ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت می كند كه حضرت فرمود : پرچمهاى سیاهى از بنى عباس ، از مشرق خروج خواهد كرد وتا زمانى كه خدا بخواهد حكومت خواهند نمود ، سپس پرچمهاى كوچكى به رنگ سیاه نیز از مشرق ظاهر مىشوند كه با مردى از فرزندان ابو سفیان و یاران او می جنگند ، و به اطاعت حضرت مهدى علیه السلام در مى آیند .

* حدیث شماره : 570 *
* ابراهیم بن عبید الله بن علاء ، از پدرش از امام صادق علیه السلام وآن حضرت از علی علیه السلام نقل كرده كه فرمود : خداوند زمین را از ستمگران پاك نخواهد كرد تا آنكه خون حرامى ریخته شود ، سپس حضرت برنامه بنى امیه وبنى عباس را در حدیثى طولانى ذكر كرده ، سپس فرمود : زمانیكه شخصى از ما در خراسان قیام كرده وبر سرزمین ، كوفان وملتان غلبه نمود واز جزیرهء بنى كاوان گذشت ونیز شخصى دیگر از ما در جیلان قیام كرده و قبائل ، آبر و دیلمان به او بپیوندند ، و براى یارى فرزند من ( مهدى ) پرچمهاى ترك بطور پراكنده در گوشه وكنار جهان در میان كم وبیش مشكلات به اهتزاز در آمد وزمانى كه بصره خراب شده و رئیس امارت و حكومت در مصر قیام كند ، سپس حضرت حكایتى طولانى را ذكر كرد ، و فرمود : زمانیكه هزاران نفر تجهیز شده و صفها كشیده شد وشخص بزرگتر ، شخص كوچكتر را بكشد آنگاه شخص دیگرى قیام كند و انقلاب نماید و كافر هلاك شود ، سپس قائم منتظر وامام نهان و ناشناخته كه صاحب فضل و شرف بوده قیام مىنماید و او از فرزندان توست اى حسین ، در حالیكه هیچ فرزندى مانند او نخواهد بود ، در بین ركنین ( بین ركن ومقام در مكه ) با دو لباس كهنه قیام كرده و بر جن و انس غلبه مىنماید و [ انتقام از ] دو خون را در زمین ترك نخواهد كرد خوشا به حال كسى كه زمان او را درك كرده و شاهد دوران آن حضرت باشد .

* حدیث شماره : 620 *
* از علی علیه السلام نقل است كه فرمود : زمانیكه پرچمهاى سیاه كه در بین آنها شعیب بن صالح مىباشد بر علیه سفیانى برافراشته گردد آن زمان است كه مردم آرزوى حضرت مهدى علیه السلام را داشته و او را مىخوانند ، آنگاه حضرت از مكه با پرچم رسول الله صلى الله علیه و آله قیام كرده و دو ركعت نماز مىگذارد در حالیكه مردم از قیام آن حضرت بخاطر طول زمان و شدت بلایا و گرفتاریها ناامید گشته اند وپس از آنكه از نماز فارغ شد مىفرماید ، اى مردم بلا وگرفتاریها ، امت حضرت محمد صلى الله علیه و آله را بطور عموم و اهل بیت او را بطور خصوص فرا گرفته است .

* حدیث شماره : 621 *
* از علی علیه السلام كه فرمود : زمانیكه سپاه سفیانى بطرف كوفه حركت مى كند ، بدنبال اهل خراسان براى جنگ فرستاده ولى اهل خراسان براى یارى وطلب حضرت مهدى علیه السلام با پرچمهاى سیاه قیام كرده وبفرماندهى شعیب بن صالح با سپاه سفیانى در محل اصطخر ( مسجد سلیمان ) روبرو شده وجنگ بزرگى اتفاق مى افتد كه خراسانیها پیروز شده وسپاه سفیانى فرار مى كند ، آنوقت استكه مردم آرزوى حضرت مهدى علیه السلام را كرده واو را طلب مى نمایند .

* حدیث شماره : 622 *
* از علی علیه السلام : سفیانى بر شام چیره شده ، آنگاه بین آنها جنگى در مى گیرد در محلى بنام ، قرقیسیا ، چنانكه پرندهاى آسمان ودرندگان زمین از گوشت مردارهاى آنها سیر مى گردند . سپس شكافى در پشت سپاه واقع شده پس گروهى از آنها وارد خراسان گشته وسپاه سفیانى بدنبال آنها وارد كوفه شده وشیعیان آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) مى كشند . سپس اهل خراسان براى یارى وطلب حضرت مهدى علیه السلام قیام مى نماید .

* حدیث شماره : 720 *
* حذلم بن بشیر روایت كرده و می گوید : به امام زین العابدین علیه السلام عرض كردم : كه خروج حضرت مهدى علیه السلام را برایم تعریف نما ، حضرت فرمود : قبل از قیام آن حضرت شخصى خروج خواهد كرد بنام عوف السلمى در سرزمین جزیره ( حجاز ) و منزلش در ، بكریت ، بوده ودر مسجد دمشق كشته خواهد شد . بعد از آن شعیب بن صالح از سمرقند خروج كرده وبعد از آن سفیانى ملعون از وادى ، یابس ، از فرزندان عتبه بن ابى سفیان ، خروج خواهد كرد . هنگامیكه سفیانى خروج كند حضرت مهدى علیه السلام مخفى می گردد .

249 - " یخرج ناس من المشرق ، فیوطئون للمهدی "
* حدیث شماره : 249 *
* عبد الله بن حارث بن جزء زبیدى ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت كرده كه فرمود : گروهى از مشرق خروج خواهند كرد كه خود را براى حضرت مهدى علیه السلام آماده می سازند .

* حدیث شماره : 250 *
* ابو نعیم ، از ثوبان ، از رسول الله صلى الله علیه وآله نقل كرده است كه فرمود : پرچمهاى سیاهى از سمت مشرق پدیدار خواهند شد كه دارندگان آنها دلهایى سخت تر و محكمتر از آهن دارند و هر كسى خبر آنها را بشنود باید بسوى آنها رفته وبا ایشان بیعت نماید هر چند از روى یخ بگذرد .

* حدیث شماره : 796 *

 معمر بن یحیى بن سام ، از ابو خالد كابلى ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : گویا مى بینم گروهى از مشرق قیام كرده وحق را مطالبه مىنمایند وبه آنها نمىدهند . دو باره آنرا مطالبه كرده وبه آنها داده نمىشود وزمانى كه می بینند با آنان چنین رفتار مى شود شمشیرهاى خود را بر دوش گرفته آماده مبارزه می شوند آنگاه حق را به آنها داده ، ولى دیگر قبول نكرده وقیام می نمایند . وشمشیرهاى خود را جز به صاحب شما ( حضرت صاحب الزمان علیه السلام ) تحویل نخواهند داد ، كشته هاى آنان شهید مى باشند . اما من چنانچه در آن زمان باشم ، خود را براى حضرت صاحب الامر ( علیه السلام ) نگه خواهم داشت ( یعنى همراه آنان قیام نخواهم كرد ) .
796 - المصادر :
* : النعمانی : ص 273 ب 14 ح 50

* حدیث شماره : 621 *
* از علی علیه السلام كه فرمود : زمانیكه سپاه سفیانى بطرف كوفه حركت مى كند ، بدنبال اهل خراسان براى جنگ فرستاده ولى اهل خراسان براى یارى وطلب حضرت مهدى علیه السلام با پرچمهاى سیاه قیام كرده وبفرماندهى شعیب بن صالح با سپاه سفیانى در محل اصطخر ( مسجد سلیمان ) روبرو شده وجنگ بزرگى اتفاق مى افتد كه خراسانیها پیروز شده وسپاه سفیانى فرار مى كند ، آنوقت است كه مردم آرزوى حضرت مهدى علیه السلام را كرده واو را طلب مى نمایند .

* حدیث شماره : 798 *

 سعید ابو عثمان ، از جابر ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : جوانى از بنى هاشم كه در كف دست راست او خالى می باشد همراه با برچم هاى سیاه از خراسان قیام كرده وقبل از او ، شعیب بن صالح ، قیام خواهد كرد . با یاران سفیانى مى جنگد وآنها را شكست می دهد .
798 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 84 - حدثنا سعید أبو عثمان ، عن جابر ، عن أبی جعفر قال : -
* : عقد الدرر : ص 128 ب 5 - عن ابن حماد .
* : عرف السیوطی ، الحاوی : ج 2 ص 68 - عن ابن حماد ، وفیه ( . . بكفه الیمین ) .
* : برهان المتقی : ص 151 ب 7 ح 20 - عن ابن حماد .
* : ملاحم ابن طاووس : ص 53 ب 97 - عن ابن حماد ، وفیه ( . . ویأتی من خراسان )
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شام = سوریه

نویسنده :
تاریخ:22 بهمن 87-14:53

شام هنگام ظهور وقبل از آن

* حدیث شماره : 267 *
* ولید بن عیاش ، از عبد الله بن مسعود ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت كرده كه حضرت فرمود : شما را از هفت فتنه كه پس از من اتفاق خواهد افتاد ، بر حذر می دارم ، فتنه اى كه از مدینه بروز می كند ، وفتنه ی مكه ، وفتنه اى كه از یمن ظاهر می شود و فتنه اى از مشرق و فتنه اى كه از سمت مغرب پدیدار می شود و فتنه اى كه از داخل شام بوجود می آید و این فتنه ی سفیانى می باشد .
* حدیث شماره : 732 *
* حسن بن محبوب ، از یعقوب سراج ، از جابر ، از ابو جعفر ( ع ) امام باقر روایت كرده كه فرمود : اى جابر حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه فتنه ، مردم شام را چنان در بر بگیرد كه هر چه تلاش می كنند از آن خلاص شوند نمی توانند ، وهمچنین كشتارى در بین كوفه وحیره واقع مى شود كه كشته هاى دو طرف به یك اندازه خواهند بود ومنادى در آسمان ندا خواهد داد .
* حدیث شماره : 628 *

 از علی علیه السلام : زمانى كه پرچمهاى سپاه ( در شام ) با یكدیگر اختلاف نمایند قریه اى از قراء ، ارم ، در زمین فرو رفته ( بواسطه ی زلزله ) وقسمت غربى مسجد آن خراب شده وسقوط مى نماید . سپس سه پرچم ( وحزب ) اعلام موجودیت كرده ، اصهب ، ابقع ، وسفیانى وسفیانى از شام ، و ابقع ، از مصر خروج كرده اما سفیانى بر آنها پیروز مى گردد .
628 - المصادر :  ابن حماد ؛ ص 77

* حدیث شماره : 212 *
* ابن زریر ، از عمار یاسر ، نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : علامت حضرت مهدى علیه السلام اینست كه ، ترك ها بر شما ( مسلمانان ) هجوم آورند ، و خلیفه وحاكم شما كه دارایى واموال را جمع می كند ، از دنیا برود ، و پس از او شخص ضعیفى به خلافت مى رسد كه پس از دو سال از خلافت عزل مى گردد وزمانیكه قسمت غربى مسجد دمشق ، در زمین ( بواسطه ی زلزله ) فرو رود وسه نفر در شام خروج نمایند وهنگامی كه اهل مغرب به مصر ، مهاجرت كنند ، این علامت خروج سفیانى مى باشد .
المصادر : الفضل بن شاذان : على ما فی سند غیبة الطوسی

* حدیث شماره : 631 *
* از علی علیه السلام : اختلافى كه در بین نیزه ها ( احزاب ) در شام اتفاق می افتد نشانه اى از آیات الهى آشكار مى گردد گفته شد : آن چیست یا امیر المؤمنین ؟ فرمود : زلزله اى در شام كه بیش از صد هزار نفر در آن كشته شده كه خداوند آن را براى مؤمنین رحمت وبراى كافرین عذاب قرار مى دهد . آن هنگام بنگرید به كسانى كه داراى قاطرهاى سفید وسیاه ( خاكسترى ) وگوش بریده وپرچمهاى زرد مى باشند كه از مغرب روى آورده وبه شام وارد مى شوند وآن زمانیست كه وحشت بزرگ ومرگ سرخ آنجا را فرا گرفته است . آنوقت بنگرید به فرو رفتن قریه اى از دمشق در زمین كه ، حرستا ، نامیده مى شود ، وهمانوقت فرزند هند جگر خوار ( سفیانى ) از محلى بنام ، یابس ، خروج كرده و بر دمشق تسلط مى یابد ، پس در آنزمان آماده ، خروج وقیام حضرت مهدى علیه السلام باشید .
631 - المصادر : النعمانی : ص 305 - 306 ب 18 ح 16

* حدیث شماره : 1663 *
* جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده است : . . . . اهل شام در آن هنگام در مورد سه پرچم با یكدیگر اختلاف مى كنند : پرچم اصهب ، وپرچم ابقع ، وپرچم سفیانى با بنى [ نسل ] ذنب الحمار ، تا جمع زیادى كه قبل از آن سابقه نداشته است كشته می شوند  مردى به دمشق احضار میشود ، و او وهمراهانش كشته مى شوند بگونه اى كه قبلا بیسابقه بوده است ، واز طائفه بنى [ نسل ] ذنب الحمار است ، وآن همان آیه اى است كه خداوند تبارك وتعالى فرموده است : " فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للذین كفروا من مشهد یوم عظیم " ( گروههایى از میان خودشان اختلاف كردند ، واى بر آنانكه كفر ورزیدند از مشاهده ی روزى بزرگ ) ، وسفیانى وهمراهان او ظاهر می شوند .
1663 - المصادر : العیاشی : ج 1 ص 64 ح 117

* حدیث شماره : 1848 *
* جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده است كه فرمود : در جاى خود باش ( إلزم الارض ) ودست وپاى خود را حركت نده تا آنكه نشانه هایى را كه برایت ذكر مى كنم در مدت یك سال ببینى . ببینى كه ندا كننده اى در دمشق ندا مى دهد ، در یكى از نواحى دمشق فرورفتگى ( خسف ) روى خواهد داد وگروهى از مسجد آن ناحیه در آن خسف فرو مىروند ، هرگاه تركها را دیدى كه از دمشق گذشتند آنها پیش می روند تا به جزیره مى رسند ، و رومیان پیش مى روند تا به [ شهر ] رمله مى رسند ، وآن سال سالى است كه در هر سرزمین از سرزمینهاى عرب اختلاف روى خواهد داد . أهل شام در این زمان بر سر سه پرچم اختلاف مى كنند ، پرچم أصهب ، پرچم أبقع ، وپرچم سفیانى ، با بنى ذنب الحمار ( عباسیها ) ، [ طائفه ] مضر ، وبا سفیانى ، دائى هاى او از [ طوائف ] كلب همكارى می كنند ، سفیانى وپیروانش بر بنى ذنب الحمار چیره می شوند ، تا آنكه كشتارى شود كه قبل از آن چنان كشتارى نشده باشد . مردى در دمشق حاضر گردد وبا همراهانش كشته شوند كه قبل از آن چنان كشتارى نشده باشد ، او از بنى ذنب الحمار ( عباسیها ) است ، وآن نشانه اى است كه خداوند تبارك وتعالى فرموده است : ( فاختلف الأحزاب من بینهم فویل للذین كفروا من مشهد یوم عظیم ) ( پس اختلاف كردند گروهها از میان ایشان ، واى بر آنانكه از دیدار روزى بزرگ كفر ورزیدند ) .
1848 - المصادر :  العیاشی : ج 1 ، ص 64 ، ح 117
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :9
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9