تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج - روم
سلام بر امام مهدی عج

روم

نویسنده :
تاریخ:22 اردیبهشت 97-14:44

روم

 • حدیث شماره : 218 *
  * مستورد ، از عمرو بن عاص ، نقل كرده كه گفت : از رسول الله صلى الله علیه وآله شنیدم فرمود : سخت ترین دشمنان شما ( مسلمانان ) رومیها هستند كه هلاكت ونابودى آنها فقط با وقوع ، ساعت ، ( ساعت قیام حضرت مهدى علیه السلام یا قیامت ) خواهد بود .
  218 - المصادر :
  * : أحمد : ج 4 ص 230
 • * حدیث شماره : 221 *
  * عوف بن مالك اشجعى از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت مى كند كه حضرت فرمود : اى عوف ، بشمار ، شش امر قبل از قیام ساعت اتفاق خواهد افتاد . نخست از دنیا رفتن من خواهد بود ، راوى مى گوید : من به گریه افتادم ورسول الله صلى الله علیه وآله براى آنكه مرا ساكت كند ، فرمود : بگو این یك ، و دومى فتح بیت المقدس ، بگو دو ، سومى دو نوع مرگ ناگهانى است كه مانند طاعون گوسفندان میان امت من اتفاق خواهد افتاد ، بگو سه ، چهارمى فتنه وبلائى است كه گریبانگیر امت من مىگردد ( واین را حضرت خیلى بزرگ شمرد ) بگو چهار ، پنجمى آنستكه در میان شما مال بقدرى زیاد مى شود كه اگر به كسى ( فقیر ) صد دینار بدهند . عصبانى مى گردد ، بگو پنج ، و ششمى آنها اینستكه صلحى میان شما ومیان بنى الاصفر ، واقع مى شود ، ولى بعدا آنها دوباره متعرض شما شده وبا شما مىجنگند ، ومسلمانان در آنروز در سرزمینى بنام غوطه خواهند بود كه در شهر دمشق قرار دارد .
  221 - المصادر :
  * : الحمیدی : على ما فی سند البخاری ، ودلائل النبوة .
  * ابن حماد : ص 7
 • 219 - " تقوم الساعة والروم أكثر الناس "
  * حدیث شماره : 219 *
  * عبدالكریم بن حرث ، از مستورد قرشى ، نقل كرده كه گفت : از رسول الله صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمود : هنگام قیام ، ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) روم اكثریت مردم را خواهد داشت .
  219 - المصادر :
  * : ابن حماد : ص 134
 • * حدیث شماره : 220 *
  * سعید مقبرى ، از ابو هریره ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت كرده كه فرمود : ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بر پا نخواهد شد تا آنكه امت من مانند دیگران ، به حكومت وقدرت رسیده ، ومطابق ، آنها عمل خواهند كرد ، مردم گفتند : یا رسول الله آیا مانند فارس وروم حكومت خواهند كرد ؟ حضرت فرمود : مگر غیر از فارس وروم ، مردمى دیگر هم هستند !
  المفردات : مأخذ الأمم : أی تسلك مسلكها .
  * *
  * : العمدة : ص 467 ح 979 - عن روایة البخاری الأولى ، وأورد أیضا أول روایته الثانیة .
  * : غایة المرام : ص 575 ب 67 ح 3 - عن البخاری :
  * : البحار : ج 28 ص 30 - 31 - عن جامع الأصول ، عن البخاری ، عن أبی هریرة : -
  220 - المصادر :
  * : أحمد : ج 2 ص 325
 • * حدیث شماره : 225 *
  * عبد الله بن بشیر خثعمى ، از كعب روایت كرده و آنرا به رسول خدا ( ص ) نسبت نداده است ، در این روایت آمده است : حضرت مهدى علیه السلام براى جنگ با رومیها مى رود آنگاه تابوت سكینه ( میراث حضرت موسى علیه السلام ) را از غارى درانطاكیه خارج مى نماید كه در آن توراتى كه بر حضرت موسى علیه السلام نازل شده وانجیلى كه به حضرت عیسى علیه السلام نازل گردیده وجود دارد ، آن حضرت میان اهل تورات به تورات و میان اهل انجیل طبق انجیل حكم مىفرماید .
  * *
  * : ملاحم ابن طاووس : ص 67 ب 137
 • 215 - " تخرج الروم فی الملحمة العظمى ، ومعهم الترك وبرجان والصقالبة "
  * حدیث شماره : 215 *
  * ابو قبیل ، از جمعى از اصحاب پیامبر نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در آن آمده است كه : در جنگ بزرگى كه اتفاق مى افتد ، روم همراه با ترك ، و برجان ( دو گروه از نژادهاى اطراف مدیترانه ) وصقالبه ( اهل ایتالیا ومنطقه تركیه ) در آن جنگ شركت مىنمایند .
 • * حدیث شماره : 647 *
  * از اصبغ بن نباته گفت كه امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبهء خود حضرت مهدى علیه السلام ویاران آنحضرت واسامى آنها را ذكر فرمود . ابو خالد حلبى عرضكرد كه آنها را براى ما توصیف نما ، حضرت فرمود : حضرت مهدى علیه السلام شبیه ترین مردم از جهت خلقت وزیبایى واخلاق به رسول خدا صلى الله علیه وآله مى باشد . آیا نمى خواهید شما را از یاران آنحضرت وتعداد آنها مطلع نمایم : گفتند بله یا امیر المؤمنین فرمود . . . . .
  احنف گفت : سفیانى از چه قومى مى باشد ؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود : او از بنى امیه ودائىهاى او از قبیلهء كلب بوده و او عنبسة بن مرة بن كلیب بن سلمة بن عبد الله بن عبدالمقتدر بن عثمان بن معاویة بن ابى سفیان بن حرب بن امیة بن عبد شمس بوده كه بدترین مخلوقات الهى وملعون ترین وپلید ترین خلق خدا وظالم ترین آنهاست . وهمراه با سپاهان وقوم وقبیلهء خود همراه با صد وهفتاد هزار نفر در كنار دریاچهء طبریه فرود آمده كه حضرت مهدى علیه السلام از چپ وراست كه در جلو او جبرئیل حركت مى نماید بطرف سفیانى رفته ودر شب حركت كرده ودر روز مخفى شده ومردم نیز بدنبال حضرت حركت كرده تا آنكه با سفیانى در كنار دریاچهء طبریه روبرو شده وخداوند بر سفیانى غضبت نمود كه سبب مى شود مردم نیز از او خشمگین گشته تا آنكه پرندگان با بالهایشان وكوهها با سنگهایشان وملائكه با صداهایشان آنها را ( سفیانى وسپاهش را ) هدف قرار داده ( شاید اشاره به این باشد كه تمام قواى طبیعى نیز به حضرت كمك مى نمایند ) وساعتى نخواهد گذشت تا آنكه خداوند اصحاب سفیانى را هلاك كرده وسفیانى تنها گشته وحضرت مهدى علیه السلام او را گرفته ودر زیر درختى كه شاخه هاى آن آویزان است در كنار دریاچهء طبریه ، گردن زده وخود فرمانرواى شهر دمشق مى گردد . وآنگاه پادشاه روم در میان صد هزار صلیب كه در زیر هر یك از آنها ده هزار نفر مى باشند خروج كرده وبزور سر نیزه طرسوس ، را فتح كرده ومال واموال مردم را غارت مى نماید . وخداوند جبرئیل را به ، مصیصه ، ومنازل آن فرستاده ، وآنجا را با آنچه كه در آن است بلند كرده ودر آسمان آویزان مىنماید ووقتى كه پادشاه روم به آنجا مى رسد مى بیند كه از شهر خبرى نیست ومىگوید كجاست شهرى كه روم از آن مى ترسید كه ناگهان صداى خروس هاى وسگها وشیههء اسبها را از بالاى سر خود مى شنود و . . . . .
  647 - المصادر :
  * : فتن السلیلی ؟ على ما فی ملاحم ابن طاووس .
  * : ملاحم ابن طاووس : ص 145 ب 79
 • * حدیث شماره : 223 *
  * یحیى بن أبی عمرو شیبانى ، از ذى مخبر بن اخى النجاشى از رسول الله صلى الله علیه وآله نقل كرده كه فرمود : شما ( مسلمانان ) با روم براى ده سال صلح مىنمائید كه دو سال رومیها به آن وفا كرده ولى در سال سوم آنرا نقض مىكنند ، یا چهار سال وفا مى كنند ودر سال پنجم نیرنگ وخدعه كرده وصلح را مى شكنند ، آنزمان لشكر شما وارد شهر آنها ( رومیها ) شده ، آنگاه شما وآنها به جائى مى روید كه دشمنى در آنجا در تعقیب رومیهاست . و خداوند شما را پیروز گردانیده وشما از غنائمى كه بدست آورده اید خوشحال شده ودر سبزه زارى كه داراى ، تپه هائى ، مى باشد ، فرود مى آئید ، آنگاه یكى از شماها مى گوید : خدا پیروز شد . ویكى از رومیها مى گوید : صلیب پیروز شد ، ومدتى به همین گونه ، با یكدیگر بسر مىبرند تا آنكه مسلمانان ناراحت مى گردند ، واز آنجا كه صلیب از مسلمانان دور نمى باشد ، ناگهان یكى از مسلمانان با حمله به صلیب ، آن را مى شكند ورومیها هم متعاقبا حمله كرده و آن مسلمان را مى كشند ، وگروههایى از مسلمانان دست به اسلحه برده ورومیها هم متقابلا دست به اسلحه مىبرند كه در آن میان ، آن گروه مسلمان به شهادت مى رسند در آن هنگام رومیها نزد پادشاه خود مى روند ومى گویند ما حمله عربها را دفع كردیم ، دیگر منتظر چه هستید ؟ سپس در مدت نه ماه به مدت باردارى یك زن به جمع آورى نیرو مىپردازند وهشتاد پرچم را به اهتزاز در آورده كه در زیر هر پرچمى دوازده هزار نفر نیرو بسر مى برد .
  223 - المصادر :
  * : ابن حماد : ص 137
 • * حدیث شماره : 224 *
  * براح از ارطاة ، نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در این روایت آمده است : میان حضرت مهدى علیه السلام وحكومت روم بعد از كشته شدن سفیانی وغارت شدن قبیله او بدست حضرت ، صلح واقع مى گردد تا آنجا كه تجار وبازرگانان دو طرف ، به كشورهاى یكدیگر سفر مى كنند وسه سال مشغول ساختن كشتیهاى خود مى گردند ، . . . .
  224 - المصادر :
  * : ابن حماد : ص 142داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.