تبلیغات
مروری بر سی دی امام مهدی عج - مطالب ابر علامات نسبی نزدیک ظهور
سلام بر امام مهدی عج

علامات نسبی نزدیک ظهور

نویسنده :
تاریخ:22 بهمن 87-15:00

علامات نسبی نزدیک ظهور

796 - " كأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ، ثم یطلبونه فلا یعطونه ، فإذا رأوا ذلك وضعوا سیوفهم على عواتقهم ، فیعطون ما سألوه فلا یقبلونه حتى یقوموا ، ولا یدفعونها إلا إلى صاحبكم . قتلاهم شهداء . أما إنی لو أدركت ذلك لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر "
* حدیث شماره : 796 *
* معمر بن یحیى بن سام ، از ابو خالد كابلى ، از امام باقر علیه السلام روایت كرده كه فرمود : گویا مى بینم گروهى از مشرق قیام كرده وحق را مطالبه مىنمایند وبه آنها نمىدهند . دو باره آنرا مطالبه كرده وبه آنها داده نمىشود وزمانى كه مىبینند با آنان چنین رفتار مى شود شمشیرهاى خود را بر دوش گرفته آماده مبارزه مىشوند آنگاه حق را به آنها داده ، ولى دیگر قبول نكرده وقیام مىنمایند . وشمشیرهاى خود را جز به صاحب شما ( حضرت صاحب الزمان علیه السلام ) تحویل نخواهند داد ، كشته هاى آنان شهید مى باشند . اما من چنانچه در آن زمان باشم ، خود را براى حضرت صاحب الامر ( علیه السلام ) نگه خواهم داشت ( یعنى همراه آنان قیام نخواهم كرد ) .
796 - المصادر :
* : النعمانی : ص 273 ب 14 ح 50 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال : حدثنی علی بن الحسن ، عن أخیه محمد بن الحسن ، عن أبیه ، عن أحمد بن عمر الحلبی ، عن الحسین بن موسى ، عن معمر بن یحیى بن سام ، عن أبی خالد الكابلی ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : -
* : البحار : ج 2 ص 243 ب 25 ح 116 - عن النعمانی بتفاوت یسیر .

212 - " علامة المهدی إذا انساب علیكم الترك ، ومات خلیفتكم الذی یجمع الأموال ، ویستخلف بعده ضعیف فیخلع بعد سنتین من بیعته ، ویخسف بغربی مسجد دمشق ، وخروج ثلاثة نفر بالشام ، وخروج أهل المغرب إلى مصر ، وتلك أمارة السفیانی "


* *
* : ملاحم ابن طاووس : ص 58 ب 111 - عن روایة ابن حماد الأولى .
وفی : ص 61 ب 120 - عن روایة ابن حماد الثانیة ، وفیه " عبد الله بن رزین " .
* : الایقاظ من الهجعة : ص 357 ب 10 ح 102 - أوله عن روایة غیبة الطوسی الأولى .
* : البحار : ج 52 ص 207 ب 25 ح 45 - عن روایة غیبة الطوسی الثانیة .
وفی : ص 212 ب 25 ح 60 - عن روایة غیبة الطوسی الثانیة .
* : كشف النوری : ص 174 - عن روایة عقد الدرر الثانیة .
* : منتخب الأثر : ص 451 ف 6 ب 4 ح 18 - عن ملاحم ابن طاووس .
وفی : ص 451 ف 6 ب 4 ح 18 - عن غیبة الطوسی

* حدیث شماره : 212 *
* ابن زریر ، از عمار یاسر ، نقل كرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : علامت حضرت مهدى علیه السلام اینستكه ، ترك ها بر شما ( مسلمانان ) هجوم آورند ، و خلیفه وحاكم شما كه دارایى واموال را جمع مىكند ، از دنیا برود ، و پس از او شخص ضعیفى به خلافت مى رسد كه پس از دو سال از خلافت عزل مى گردد وزمانیكه قسمت غربى مسجد دمشق ، در زمین ( بواسطهء زلزله ) فرو رود وسه نفر در شام خروج نمایند وهنگامیكه اهل مغرب به مصر ، مهاجرت كنند ، این علامت خروج سفیانى مى باشد .
* *

* حدیث شماره : 1452 *
* جابر جعفى از امام باقر ( ع ) روایت كرده است كه فرمود : اى جابر ، پا برجا و استوار برزمین باش ودست وپاى خودرا حركت نده تا علامات ونشانه هایى را براى تو بیان كنم كه سالى آنها را خواهى دید ، مى بینى كه ندا دهنده اى در دمشق ندا مى كند ودر یكى از شهرهاى آن [ روستاهاى آن ] فرورفتگى زمین ایجاد مى شود [ زمین فرو مى رود ] . . . كه تركها از آنجا گذشته تا به جزیره رسیدند ورومیان در رمله فرود آمدند ، آن سالى است كه در تمام سرزمینهاى اعراب اختلاف بوجود مى آید ، وشامیان برسرسه درفش ، اصهب ، وابقع وسفیانى با بنى ذنب الحمار مضر [ حاكمان بد آنروز ] به اختلاف مى پردازند ، والى هاى سفیانى از قبیلهء كلب با او هستند ، سفیانى وهمراهانش بر بنى ذنب الحمار پیروز مى شوند ، به گونه اى كه كشتار مى شوند كه هرگز براى چیزى چنین كشتارى نشده است ، ومردى در دمشق حضورمى یابد واووهمراهانش به نحوى كشته مى شوند ، كه هیچكس كشته نشده است ، واین آیهء شریفه اى است كه مى فرماید : " احزاب ودسته ها میان خود به اختلاف پرداختند ، واى بركسانى كه كفر ورزیدند ، از مشاهدهء روزى بزرگ " سفیانى وهواداران او پیروز مىگردند ، تا آنجا كه هیچ اهتمامى ندارند جز آل محمد صلى الله علیه وآله وپیروان آنها ، سپاهى را به كوفه اعزام مى كند وپیروان آل محمد ( ص ) را در كوفه كشتار نموده وبه دار مىآویزند ، وآنگاه ، درفشى از خراسان رو مىآورد تا اینكه در ساحل دجله فرود می آید . مردى ضعیف از غیر عرب همراه با یارانش خروج مى كند ودر پشت كوفه ( نجف ) كشته مى شود ، سفیانى گروهى رابه مدینه اعزام مى كند ودرآنجا مردى را تقبل می رساند ومهدى ومنصور از آن شهر مى گریزند ، كوچك وبزرگ آل محمد دستگیر مى شوند وبى آنكه یك تن از آنها رها شود همگى به زندان افكنده مى شوند ، سپاه به تعقیب این دو مرد مى پردازد ومهدى به سان روش موسى ( ع ) بینمناك از آن شهر ( مدینه ) خارج گشته تا اینكه وارد مكه مى شود ، سپاه او آورده تا آنكه در بیداء فرود میآیند وآن سپاه هملات ( هلال ) است كه در زمین فرومى روند وجز كس كه خبر فرو رفتن آنها را ببرد ، هیچكس زنده نمى ماند ، وقائم ( ع ) بین ركن ومقام میایستد ونماز مى گزارد ، و به اتفاق وزیرش راه مى افتد و مى گوید : اى مردم ، بر ضد كسانى كه به ما ستم روا داشته وحق ما را غصب كردند ، از خدا كمك مى طلبیم . هركس دربارهء خدا [ نسبت با خدا ] با ما محاجه نماید ، من به خدا سزاوارترم . هركس در باره آدم ( ع ) [ نسبت با آدم ] با ما محاجه كند ، من سزاوارترین مردم به آدم ( ع ) هستم هر كس در بارهء نوح ( ع ) [ نسبت با نوح ] با ما محاجه نماید ، من سزاوارترین شخص به نوح ( ع ) هستم هر كس در باره ابراهیم ( ع ) [ نسبت با او ] با ما محاجه كند ، من سزاوارترین فرد به ابراهیم ( ع ) هستم . هركس دربارهء محمد ( ص ) [ نسبت با او ] با ما محاجه نماید ، من سزاوارترین شخص به محمد صلى الله علیه وآله هستم هركس درباره نسبت با پیامبران با ما محاجه كند ، ما سزاوارترین مردم نسبت به پیامبران هستیم .
هر كس در بارهء كتاب خدا با ما به محاجه بپردازد ، ما سزاوارترین مردم به كتاب خدا ( قرآن ) هستیم . ما وهمه مسلمانان امروز گواهى مى دهیم كه ما مورد ظلم وستم قرار گرفته وآواره شدیم ، برضد ما شوریدند ، واز شهر ودیار واموال واهل خود بازمانده ومغلوب شدیم ، بخدا سوگند ، سیصد وسیزده مرد خواهند آمدكه پنجاه زن میان آنهاست ، بدون وعدة قبلى همه به سان ابرهاى پاییزى پى درپى آمده ودر مكه گردى آیند واین آیهء شریفه اى است خداوند میفرماید " هر كجا باشید ، خداوند همگى شما را گردمىآورد ، براستى كه خدا بر هر كارى تواناست " مردى از آل محمد صلى الله علیه وآله می گوید : " وهی القریة الظالمة اهلها " وپس آنحضرت به اتفاق سیصد وسیزده نفر خروج نموده وآنان میان ركن ومقام با آن حضرت بیعت مى كنند ، عهدنامهء رسول اكرم ( ص ) وپرچم وسلاح او در دست آن حضرت ووزیرش نیز با اوست ، منادى در مكه نام او وظهورش را از آسمان ندا مى كند ، بگونه اى كه همهء زمینیان آن صدا را مى شنوند ، نام او نام پیامبر است ، اگر باور برخى چیزها برایتان مشكل باشد ، عهدنامهء پیامبر ( ص ) وپرچم وسلاح آن حضرت ونفس زكیه از فرزندان حسین برشما مشكل نخواهد بود ، اگر باور این معناهم برایتان دشوار باشد ، صداى آسمانى به نام وظهور وقیام او ، برایتان دشوار نیست . از منحرفین آل محمد ( ص ) بپرهیز ، زیرا آل محمد وعلى درفشى ، ودیگران نیز درفش هائى دارند ، بر پا واستوار بمان واز هیچیك آنان هرگز پیروى نكن ، تا آنكه مردى را از فرزندان حسین ( ع ) ملاحظه كنى ، او عهد نامهء رسول خدا ( ص ) ودرفش وسلاح او را با خود دارد ، زیرا عهد نامهء پیامبر ( ص ) نزد على بن حسین وسپس نزد محمد بن علی ( باقى است وخداوند هرچه خواهد انجام مى دهد ، با اینان همیشه ملازمه باش ، واز كسانى كه برایت گفتم بیرهیز ، اگر مردى از آنان بهمراه سیصد وسیزده تن خروج كرد ودرفش رسول خدا ( ص ) را با خود داشت " . . . رهسپار مدینه شده تا آنكه از بیداء عبور مى كند ، ومى گوید : این جا مكان گروهى است كه بزمین فرو رفته اند واین معناى آیهء شریفه است كه :
" أفأمن الذین مكروا السیئات ان یخسف الله بهم الأرض أو یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون أو یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین " وآنگاه كه وارد مدینه شد ، محمد شجرى را طبق سنت وشیوهء یوسف ( ع ) بیرون مىراند ، وسپس به كوفه مىآید ودر آنجا تا خدا بخواهد درنگ مى كند تا برآنها غالب مىآید ، وسپس حركت نموده تا با همراهانش وارد عذراء مى شود ، وتعدد بسیارى از مردم به او مى پیوندند ، وسفیانى در آنروز در وادى رمله بسر مى برد ، تا اینكه با یكدیگر برخورد مى كنند وآنروز روز ابدال است ، گروهى از مردم كه با سفیانى بوداند در زمره پیروان آل محمد در مى آیند وگروهى كه با آل محمد ( ص ) بوده اند به سفیانى مى پیوندند وهر گروهى از مردم به سمت درفش خود مى روند و آنروز ، روز ابدال است ، امیر المؤمنین ( ع ) فرمود درآن روز سفیانى وهمراهانش كشته مى شوند بگونه اى خبر دهنده اى هم از آنها باقى نمى ماند ، كسى كه در آنروز از غنایم قبیلهء كلب محروم شود ، ناكام مانده است ، سپس حضرت وارد كوفه مى شود ومنزلش در آن شهر است ، همه غلامان مسلمان را خریده وآزاد مى كند ، بدهى بدهكاران را مى پردازد ، هر مالى كه با ستم از كسى گرفته شده باشد آنرا برمى گرداند ، هر غلامى كه از آنان كشته شود بهاى آنرا بعنوان دیه به اهلش مى پردازد ، و هركس كشته شود ، بدهى او را پرداخته وخانواده اش را اداره مى كند ، او واهل بیتش در رحبه بسر مىبرند ، ( ورحبه محل سكونت نوح ( ع ) بوده وسرزمینى پاك ومطهر است ) هیج فردى از خاندان محمد ( ص ) سكونت نمى كند وكشته نمى شود مگر در سرزمین پاك ومطهر ، زیرا آنان اوصیاى پاك پیامبراند "
1452 - المصادر :حذف شد

* حدیث شماره : 732 *
* حسن بن محبوب ، از یعقوب سراج ، از جابر ، از ابو جعفر ( ع ) امام باقر روایت كرده كه فرمود : اى جابر حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه فتنه ، مردم شام را چنان در بر بگیرد كه هر چه تلاش می كنند از آن خلاص شوند نمی توانند ، وهمچنین كشتارى در بین كوفه وحیره واقع مى شود كه كشته هاى دو طرف به یك اندازه خواهند بود ومنادى در آسمان ندا خواهد داد .
* حدیث شماره : 1662 *
* داود دجاجى ، از امام باقر ( ع ) ، از حضرت علی علیه السلام نقل كرده است كه : در سه مورد منتظر فرج باشید . گفته شد : آنها كدامند ؟ در پاسخ فرمود : اختلاف بین اهالى شام ، [ بر افراشته شدن ] پرچمهاى سیاه از خراسان ، وفزع در ماه رمضان . گفته شد : فزع در ماه رمضان چیست ؟ در پاسخ فرمود : آیا نشنیده اید سخن خداى عزوجل را در قرآن كه فرمود : " إن نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین " ( اگر بخواهیم بر آنها نشانه اى از آسمان مىفرستیم كه گردنهایشان در مقابل آن نشانه خاضع گردد ) آن نشانه اى است كه دختر جوان را از سرا پرده اش بیرون مى آورد ، وشخص خواب را بیدار مى كند ، وبیدار را به وحشت مى اندازد .


* حدیث شماره : 792
* صالح بن ابى الاسود ، از ابى الجارود ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه فرمود : هیچیك از ما اهل بیت ظلمى را از خود دفع نكرده ودعوت به حق نمى نماید جز آنكه گرفتار بلایا می شود تا زمانیكه گروهى كه شاهد جنگ بدر بوده قیام نمایند ، آنها كسانى هستند كه كشته هاى آنها دفن نشده و مجروحان آنها مداوا نمی گردند ( كنایه از اینكه اصلا كشته و مجروح نمىدهند ) راوى مىگوید : عرض كردم : مقصود امام ( باقر علیه السلام ) از آن افراد ، كیست . گفتم فرشتگان .

* حدیث شماره : 793 *
* محمد بن سنان ، از ابى الجارود ، از امام باقر علیه السلام نقل كرده كه فرمود : وصیت می كنم تو را به تقواى الهى و در اجتماعات مردم شركت كن در حالى كه از آنها دورى كرده وخانه نشین مىباشى ، و با كسانى كه از ما ( اهل بیت ) خروج مىكنند همراهى نكن ، زیرا آنها بر چیزى نبوده وبه چیزى دعوت نمى كنند ( یعنى هیچ هدف و برنامه اى ندارند ) و بدان كه بنى امیه حكومت دارند كه مردم قدرت از بین بردن آن را ندارند ، واهل حق وحقیقت نیز دولتى دارند هنگامیكه بر پا شود خداوند از ما اهل بیت هركه را بخواهد والى آن حكومت مىگرداند هر یك از شما آنرا درك نماید ، در نزد ما ( اهل بیت ) مقام بلندى خواهد داشت وهر كه قبل از آن بمیرد بازهم به خیر وصلاح او خواهد بود . وبدان كه هیچ گروهى قیام نكرده و دفع ظلم ننموده وبراى عزت دین تلاش نكرده ، جز آنكه آرزوها و بلاها او را به زمین خواهد زد تا آنكه گروهى كه همراه رسول الله صلى الله علیه وآله شاهد جنگ بدر بوده اند قیام نمایند ، آنها كسانى هستند كه كشته هاى آنان دفن نشده ، وافتادگان آنها برداشته نشده ، ومجروحان آنها مداوا نمى شوند ( یعنى اصلا كشته ومجروح نمی دهند ) عرض كردم : آنها چه كسانى هستند ؟ فرمود : فرشتگان

* حدیث شماره : 631 *
* از علی علیه السلام : اختلافى كه در بین نیزه ها ( احزاب ) در شام اتفاق مىافتد نشانه اى از آیات الهى آشكار مى گردد گفته شد : آن چیست یا امیر المؤمنین ؟ فرمود : زلزله اى در شام كه بیش از صد هزار نفر در آن كشته شده كه خداوند آن را براى مؤمنین رحمت وبراى كافرین عذاب قرار مى دهد . آن هنگام بنگرید به كسانى كه داراى قاطرهاى سفید وسیاه ( خاكسترى ) وگوش بریده وپرچمهاى زرد مى باشند كه از مغرب روى آورده وبه شام وارد مى شوند وآن زمانیستكه وحشت بزرگ ومرگ سرخ آنجا را فرا گرفته است . آنوقت بنگرید به فرو رفتن قریه اى از دمشق در زمین كه ، حرستا ، نامیده مى شود ، وهمانوقت فرزند هند جگر خوار ( سفیانى ) از محلى بنام ، یابس ، خروج كرده و بر دمشق تسلط مى یابد ، پس در آنزمان آماده ، خروج وقیام حضرت مهدى علیه السلام باشید .

575 - " لا یخرج المهدی حتى یقتل ثلث ، ویموت ثلث ، ویبقى ثلث "
* حدیث شماره : 575 *
* یحیى بن یمان از كیسان رواشى قصار نقل كرده كه گفت : مولایم برایم نقل كرد كه از علی علیه السلام شنیدم ، فرمود : حضرت مهدى علیه السلام قیام نخواهد كرد تا آنكه ثلث مردم كشته شده و ثلث آنها مرده و ثلث دیگر زنده بمانند .

994 - " قدام القائم موتان : موت أحمر وموت أبیض ، حتى یذهب من كل سبعة خمسة ، الموت الأحمر السیف ، والموت الأبیض الطاعون "
* حدیث شماره : 994 *
* عبدالرحمان بن حجاج ، از سلیمان بن خالد ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده است كه فرمود : پیش از قیام قائم علیه السلام ، دو نوع مرگ خواهد آمد ، مرگ سرخ و سفید ، چنانكه از هر هفت نفر ، پنج نفر آن خواهد رفت ( شاید مراد اینستكه پنج هفتم مردم از بین خواهند رفت ) مرگ سرخ شمشیر ومرگ سفید ، طاعون خواهد بود
.
995 - " لا یكون هذا الامر حتى یذهب ثلث الناس ، فقیل له : إذا ذهب ثلث الناس فما یبقى ؟ فقال علیه السلام : أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقی "
* حدیث شماره : 995 *
* ابی ایوب ، از ابو بصیر ، از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت كرده اند كه فرمود : این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) واقع نخواهد شد تا آنكه دو ثلث مردم از بین بروند ، راوى مى گوید به حضرت عرض شد : اگر دو ثلث مردم از بین بروند ، پس چه باقى مى ماند ؟ حضرت ( ع ) ، فرمود : آیا راضى نیستید شما آن ثلث باقى مانده باشید .

 - " قدام هذا الامر بیوح ، قلت وما البیوح ؟ قال : قتل دائم لا یفتر "
* حدیث شماره : 1223 *
* أحمد بن محمد بن ابونصر می گوید : از ابو الحسن الرضا ( ع ) در رابطه با علائم ظهور حضرت حجة پرسیدم فرمود : قبل از ایام [ فرج ] بیوح بوجود خواهد آمد ، عرض كردم بیوح چیست ؟ فرمود : كشتار همیشگى كه فروكش نمی كند .
* حدیث شماره : 584 *
* از علی علیه السلام نقل شده كه فرمود : اى مالك بن ضمرة ، چگونه خواهى بود زمانى كه ببینى میان شیعیان به اینصورت اختلاف افتد ، و حضرت انگشتان خود را باز كرده و آنها را در هم فرو برد ، عرض كردم : اى امیر المؤمنین آیا در آن زمان از خیر خبرى نخواهد بود ؟ فرمود : آرى ، همهء خیر در آنوقت است . اى مالك آن وقت است كه قائم ما قیام كرده و هفتاد تن از كسانى را كه به خدا و رسول او صلى الله علیه وآله دروغ بسته اند جلو كشیده و مىكشد ، سپس خداوند تمام شیعیان را بر امر واحدى جمع كرده و متفق می نماید " .

* حدیث شماره : 585 *
* از علی علیه السلام است كه مىفرمود : مانند زنبور عسل در مبان پرندگان باشید ، هیچ پرنده اى نیست كه زنبور عسل را ضعیف و ناچیز نشمارد ، در حالیكه اگر آنها می دانستند كه در درون این حیوان ( زنبور عسل ) چه بركتى وجود دارد هرگز آنرا ضعیف نمىشمردند . با زبان و بدنتان با مردم معاشرت كرده اما با قلب و دل خود از آنها دورى كنید . سوگند به كسى كه جانم بدست اوست شما آنچه را كه دوست دارید نخواهید دید تا زمانیكه بعضى از شما بصورت برخى دیگر آب دهان انداخته و برخى ، بعضى دیگر را دروغگو خطاب كند ، و تا زمانیكه از شیعیان من مقدار اندكى ، مانند سرمه در چشم و نمك در غذا باقى نماند . براى شما مثالى خواهم زد ، مثل مردى را كه غذاى پاك و تمیزى داشته و آنرا در خانه گذاشته وتا زمانى كه خدا مىخواهد از آنجا مىرود . سپس دو باره سراغ آن رفته در حالیكه كرم برداشته ، دوباره آنرا تمیز كرده وپاك می كند وداخل خانه گذاشته ومىرود تا زمانیكه خدا خواهد ، در حالیكه دوباره غذا كرم افتاده باز گشته وآنرا پاك و تمیز كرده و همینطور تا آنكه دیگر از آن غذا مقدارى باقى می ماند كه دیگر كرم زده نخواهد بود و همچنین شما امتحان شده و انتخاب می شوید تا آنكه از شما جز گروهى كه فتنه ها در آن تأثیر نخواهند گذاشت ، باقى نمی ماند .

* حدیث شماره : 695 *
* مسكین رحال از على بن ابى مغیره ، از عمیره دختر نفیل روایت كرده كه گفت : از امام حسن یا امام حسین علیه السلام است كه فرمود : امرى را كه منتظر آن هستید ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) واقع نخواهد شد تا آنكه بعضى از شما از برخى دیگر دورى جسته وبرخى به صورت بعض دیگر آب دهان می اندازند وبعضى ، برخى دیگر را تكفیر می كنند وبعضى بعض دیگر را لعنت مى نمایند . راوى مى گوید عرض كردم : بنابر این در آن زمان از خیر خبرى نخواهد بود ؟ حضرت فرمود : آن زمان خیر وجود خواهد داشت چون حضرت قائم علیه السلام قیام كند ، تمام آن كارها را از بین خواهد برد .

* حدیث شماره : 735 *
* جابر جعفى این روایت را به نحو ارسال نقل كرده و می گوید : به امام باقر علیه السلام عرض كردم : فرج شما چه زمان خواهد بود ؟ حضرت فرمود : چقدر دور است ، چقدر دور است ، سه بار فرمود : فرج بوجود نخواهد آمد تا آنكه غربال شوید ، غربال شوید ، غربال شوید ، تا آنكه خداوند تیره گیها را برطرف كرده وصافها و خالص ها باقى بمانند .
* حدیث شماره : 974 *
* زائدة بن قدامه ، از عبدالكریم ، از امام صادق علیه السلام روایت كرده است كه فرمود : قیام حضرت قائم علیه السلام فعلا چگونه محقق خواهد شد ، در حالیكه هنوز جهان وفلك نچرخیده است . تا آنجا كه گفته مى شود آنحضرت از دنیا رفته یا كشته شده است ، معلوم نیست وى در كجا می گردد . عرض كردم : گردش وچرخش فلك چیست ؟ فرمود : اختلاف شیعیان با یكدیگر .

* حدیث شماره : 1256 *
* ایوب بن نوح مىگوید : ابو الحسن عسكرى به من فرمود : اى ایوب ، خداوند هیچ پیامبر را بر نیانگیخت مگر پس از آنكه سه پیمان از او گرفت : گواهى به یگانگى خدا ، دور افكندن معبودان غیر خدا ، و اینكه خداوند را اراده اى است كه هر كس را بخواهد برترى مىبخشد و هر كه را خواهد خوار می سازد ، آگاه باش ، اگر میان آنان اختلافى بوجود آید تا زمانیكه صاحب الامر قیام كند این اختلاف همچنان میان آنان وجود خواهد داشت .

 بیشتر مصادر حذف شد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()